Opcions

Sol·licitud de canvis en el directori


D’acord amb l’article 19 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, les dades personals d’aquest directori són tractades per la Universitat Autònoma de Barcelona en virtut de la base legitimadora del tractament prevista a l’article 6.1.f) del Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD). Les dades personals d’aquest directori només poden ser tractades per a finalitats exclusivament relacionades amb les funcions pròpies de la Universitat. En conseqüència, aquestes dades no es poden reproduir, transmetre ni registrar mitjançant cap sistema de recuperació de la informació, ni totalment ni parcialment, sense el consentiment de les persones interessades. No està permès l’ús d’aquestes dades personals per a finalitats comercials o per a l’enviament massiu de correus (SPAM).

Universitat Autònoma de Barcelona - Tots els drets reservats
Envia missatge a persones del meu àmbit

Si no la sabeu la paraula de pas, podeu obtenir-la aquí
Si tot i així teniu problemes d'accés, poseu-vos en contacte amb: cas@uab.es o al telèfon 93 581 21 00

Adreça principal

Plaça Cívica, Campus de la UAB

08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona