Vicedegà de Qualitat i Innovació Docent. Coordinador del Grau en Criminologia