Director del Laboratori de Muntatge de Prototips Electrònics per a Sistemes Embedded