Coordinadora del Grau en Dret i vicedegana de Sostenibilitat