Secretari i Vicedegà d'Estudiants i Pràctiques Extrafacultatives