Vicedegana i coordinadora RRLL i coordinadoa de Pràctiques Externes i de TFG de RRLL